Közhasznúság

Fővárosi Törvényszék
1055 Budapest, Markó u.27.
16.Pk. 60173/1998/32

VÉGZÉS

A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 7137. sorszám alatt nyilvántartásba vett
Fény Alapítványra

vonatkozó alábbi változások nyilvántartásba bejegyzését, és a nyilvántartás kiegészítését.

1./ A kezelő szerv összetétele megváltozott

Szilágyi János, Kroll Zsuzsanna, dr. László Szabolcs, Vadas Zsuzsa, Dr. Fürjes Éva, Dérczyné Somogyi Vera kuratóriumi tagsága
megszűnt.


A kezelő szerv új tagjainak neve és lakcíme:

Nikodém Zsigmond (1035 Budapest, Miklós u. 11.)

Kornay Tamás, Szűcs Róbert, Huzella Péter kuratóriumi tagsága
változatlan.2./ Az alapítvány közhasznúsági fokozata:

közhasznú

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ában foglaltak alapján.Az alapító okirat módosításának időpontja
:
2015. év június 17.

A jelen végzés egy példányát a bíróság megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Ítélőtáblának címezve, írásban, 3 példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára jogi képviselet kötelező. A nem jogi képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból elutasítja.

INDOKOLÁS

Az alapító jogi képviselője útján kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban bekövetkezett változások nyilvántartáson történő átvezetése, valamint közhasznú jogállásának – 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.] szerinti – nyilvántartásba vétele iránt. Kérelméhez csatolta a közhasznú jogállás törvényi feltételeinek megfelelést igazoló dokumentumokat.

A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította, hogy a kérelmezett változások mindenben megfelelnek a törvényes előírásoknak. A közhasznú jogállás tekintetében továbbá az alapítvány megfelel az Ectv. VII. fejezetében meghatározott feltételeknek, megfelelő erőforrásokkal rendelkezik /Ectv. 32.§ (4) bek. c)/ és megfelelő társadalmi támogatottsága /Ectv. 32.§ (5) bek.b)/ kimutatható. A módosított alapszabály tartalmazza az Ectv. 34. és 37. §-ában előírtakat, a tisztségviselők tekintetében az Ectv. 38. és 39. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, az alapítvány a beszámolási kötelezettségének eleget tett.

Ezért a bíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:393.§ és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2. § b) pontja, valamint az Ectv. 31. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2015. év október 6.

A kiadmány hiteléül:
dr. Fekete Ildikó Annamária s.k. bírósági titkár

Bejegyző végzés_16.Pk 60173-1998-32 – Közhasznú jogállás